Domov | Koristno | Pogosta vprašanja | DAN ČIŠČENJA, 24. marec 2012

PRIJAVA NA AKCIJO IN NAVODILA ZA DAN ČIŠČENJA

1. Kdaj nastopi dan čiščenja?

24. marca 2012, za vrtce in šole pa dan prej, in sicer 23. marca (vendar pa šole lahko akcijo izvedejo tudi 24. marca!). Spomladi poteka tudi večji del rednih čistilnih akcij, s katerimi bomo sodelovali za čim večji skupni učinek. Takrat rastje še ni tako bujno, da bi oteževalo odkrivanje odlagališč in dostop do njih.

2. Kaj če bo deževalo ali snežilo?

Akcijo bomo prestavili za en teden.

3. Kje razen na spletu se lahko prijavimo?

Prijave potekajo preko spleta na www.očistimo.si, ljudje se lahko prijavijo, več informacij dobijo tudi, če pokličejo na info telefon (040/332-771, 040/332-788, 040/333-261). Na voljo je tudi brezplačna številka 080 2262 za prijavo divjih odlagališč. Plakati bodo že nekaj dni pred akcijo ljudi obveščali, kje so zbirna mesta za prostovoljce v njihovem kraju. Po Sloveniji bodo nekatere partnerske organizacije nudile pomoč pri prijavi, prav tako pa bo vse informacije v zvezi s prijavo možno dobiti na Ekokaravani in na posameznih dogodkih v sklopu kampanje ali društva.

4. Kdaj naj pridem na zbirno mesto?

Predlagan zbor je ob 9.00, a se seveda lahko dogovorite drugače. V opisu zbirnega mesta je morda napisan točen čas.

5. Kako bom prišel od zbirnega mesta do odlagališča? Se bomo peljali skupaj, kakšne so sploh razdalje?

Od zbirnega mesta do odlagališča boste, če bo le mogoče, šli peš, v primeru večje razdalje pa z avtomobili.

6. Kako se bodo 24. marca čistila divja odlagališča? Ali bomo prostovoljci dobili napotke?

24. marca ob 9. uri zjutraj pridite na izbrano zbirno mesto. Vodje zbirnih mest vam bodo dali navodila, osnovne potrebščine in zemljevide ter vas razporedili v skupine. Nato boste skupaj odšli na ustrezno mesto čiščenja (divje odlagališče oziroma čiščenje okolice in sprehajalnih poti).

Prostovoljci se bodo razporedili v skupine glede na velikost divjega odlagališča. Če bo na zbirno mesto za čiščenje divjih odlagališč prišlo veliko več prostovoljcev od predvidene razporeditve, bo del prostovoljcev začel čistiti okolico.

Akcije čiščenja okolice so namenjene vsem, ki se zaradi najrazličnejših razlogov (šole, upokojenci, mlade družine …) ne morejo udeležiti čiščenja divjih odlagališč.

Če na zbirno mesto ne pride niti vodja zbirnega mesta niti njegov namestnik, takoj pokličite občinskega koordinatorja, ki vas bo usmeril. Njihove kontakte lahko dobite tukaj.

7. Kaj se bo čistilo? So to posamezna mesta ali bo čiščenje bolj splošno? Če gre za točno določena mesta (denimo divja odlagališča), me zanima, kako ste se odločili zanje.

Akcija je zasnovana dvotirno.

Prvi del pokriva čiščenje divjih odlagališč, v okviru katerega se bo posodobil digitalni register divjih odlagališč za vso Slovenijo. Cilj je očistiti odlagališča komunalnih odpadkov. Nevarni odpadki bodo popisani, informacije o njih pa predane državnemu inšpektoratu. Gradbeni odpadki se v okviru akcije ne bodo čistili, razen če bodo posamezne občine za ta segment posebej zainteresirane in bodo na dan akcije poslale posebne enote in opremo za čiščenje gradbenih odpadkov (teh namreč ni mogoče odstraniti ročno).

Drugi del pa je usmerjen na čiščenje stanovanjskih okolišev in sprehajalnih poti ter čiščenje pohodniških poti.

Zbirna mesta za prostovoljce bodo določena za vsak sklop posebej, enako velja za točke za odpadke.

8. Kako bo s čiščenjem v občini, ki nima divjih odlagališč?

Če se bo v fazi priprav izkazalo, da je občina zares čista, da so divja odlagališča sanirana in da tudi razpršenih odpadkov ni veliko, bodo občinski koordinatorji v takšni akciji našli kakšen drug način, ki je kraju potreben. Nekaj predlogov:

• čiščenje javnih stavb, grafitov ,
• čiščenje in urejanje sprehajalnih in učnih poti,
• čiščenje vejevja in grmovja na nabrežinah potokov in rek,
• urejanje parkov, igral, barvanje ograj,
• urejanje otokov za zbiranje odpadkov,
• delavnice, sejmi,
• pomoč družinam pri gradnji,
• odstranitev invazivnih rastlin,
• družabni dogodki.

9. Kdo vse bo sodeloval? Ali imate že podatke, koliko prostovoljcev se je javilo za sodelovanje? Koliko jih pričakujete na koncu?

Z akcijo Očistimo Slovenijo 2012 želimo zbrati vsaj 250.000 prostovoljcev in k sodelovanju zopet pritegniti vse prebivalce Slovenije. Koliko prostovoljcev, občin, občinskih koordinatorjev, nevladnih organizacij, podjetij in ambasadorjev se nam je že pridružilo, lahko redno spremljate na naši spletni strani.

10. Otroci, vključeni v vrtce in šole, čistijo urbane (razpršene) odpadke. Kaj če naletijo na primer na ostanke igel in se kdo poškoduje?

Otroke iz vrtcev bodo spremljali starši in vzgojitelji, starejši otroci pa bodo dobili navodila, česa se ne smejo dotikati. Vsi bodo opremljeni z zaščitnimi rokavicami. Sicer so tako šole kot vrtci vajeni čistilnih akcij, največkrat jim pri organizaciji pomaga kakšno turistično društvo.

11. Ali ni čiščenje odlagališč tvegano? Kako bo z nevarnimi odpadki in kako bo poskrbljeno za varnost?

Sodelujoči bodo dobili natančna navodila, katerih vrst odpadkov se lahko varno lotijo in katere naj pustijo na terenu. Za nevarne (kemikalije, azbest ...) in večje odpadke (zapuščena vozila, gradbeni material) bodo poskrbele pristojne in reševalne službe, ki so izurjene za ravnanje z njimi. Če naletite nanje, sporočite občinskemu koordinatorju, ki bo ukrepal dalje.

12. Sem za udeležbo v akciji zavarovan?

Akcije se udeležite na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji.
Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih posebnosti divjega odlagališča ter navodila za čiščenje in ločevanje odpadkov.

13. Kdo bo zagotovil vrečke in rokavice?

Oboje bo ponekod zagotovilo komunalno podjetje v sodelovanju z občino, dobili pa jih boste pri organizatorju zbirnega mesta na dan akcije. Če bo kakšno podjetje sponzoriralo nakup, bomo ponudbo predali občini. Nekatere vreče bo zagotovilo društvo (npr. rdeče), vseeno pa posameznike naprošamo, da s sabo prinesejo kako črno in modro vrečo, za slučaj, da jih zmanjka.

14. Bodo vrečke biorazgradljive?

To je odvisno od podjetij, ki jih bodo kupovala oz. financirala.

Biološko razgradljive vrečke vsekakor niso tako okolju prijazne kot se zdi, saj so večinoma narejene iz škroba, kar pomeni, da morajo zanje gojiti koruzo oz. krompir. To je sporno, saj ta trenutek strada 1 mrd ljudi. Seveda je najboljša vrečka tista, ki je ne uporabimo, vendar včasih ne gre drugače. Ljudi, ki bodo pobirali razpršene odpadke, bomo pozvali, naj prinesejo svoje vrečke, za divja odlagališča, kjer so večkrat veliki kosi odpadkov, pa si žal z majhnimi trgovinskim vrečkami težko pomagamo. Žal vsaka stvar potegne za sabo tudi kakšno žrtev, verjamemo pa, da bomo z akcijo naredili veliko dobrega in bo s tem tudi tisto manj pozitivno pozabljeno.

15. Ali se bodo odpadki tudi reciklirali?

Cilj akcije je, da ločeno zberemo čim več odpadkov. Zato je že na samem divjem odlagališču v čim večji meri treba ločevati odpadke, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše stroške za občine.
Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja bomo manjše odpadke pobirali v barvne plastične vrečke. Prosimo vas, da na zbirni točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih:
•    modre in rumene vrečke na en kup
•    zelene vrečke na drugi kup
•    črne vrečke na tretji kup
•    rdeče vrečke na četrti kup
•    kovino in gospodinjske aparate na peti kup
•    gume na šesti kup
•    pohištvo ter druge kosovne odpadke na sedmi kup.

Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva … ne pobirajte in ne premeščajte!!!

S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.
Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.

16. Kdaj se bo akcija končala?

Akcija se predvidoma konča ob 14. uri, Je pa seveda vse prepuščeno prostovoljcem — ponekod bodo končali prej, ponekod kasneje, kar je tudi precej odvisno od velikosti odlagališč.

17. Ali bo po koncu akcije pogostitev?

Nekatere občine bodo pripravile krajši kulturno-zabavni program. Več o tem lahko izveste v lokalnih medijih.